Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora CKSiT w Żegocinie

0
1137

W związku z brakiem ofert złożonych podczas pierwszego konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki, wójt Wojciech Wrona ogłosił drugi konkurs na powyższe stanowisko.

Podobnie jak w przypadku pierwszego konkursu, od kandydatów wymaga się m.in. wykształcenia wyższego – preferowane z zakresu zarządzania kulturą, promocji, animacja kultury, pedagogiczne, kulturoznawstwo, turystyka, sport. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych związanych z działalnością kulturalną, turystyczną, promocyjną, sportową. Znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przepisów kodeksu pracy, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Dodatkowe wymagania jakich Urząd oczekuje od kandydatów to m.in. predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym czy umiejętność organizowania i prowadzenia wydarzeń kulturalnych w Gminie.

Kandydaci zobowiązani są również do przedstawienia autorskiej, pisemnej koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej funkcjonowania CKSiT w Żegocinie, obejmującą w szczególności:
– misję i wizję;
– cele strategiczne;
– cele krótkoterminowe (okres roku) ze wskazaniem planowanych działań, metod ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego: gmina-centrum-stowarzyszenia – placówki edukacyjne.

Autorska koncepcja programowo – organizacyjno – finansowa powinna uwzględniać:
• możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych;
• wizję działalności i rozwoju instytucji;
• program edukacyjno-kulturalny;
• program animacyjny;
• program artystyczny;
• program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów. W pierwszym odbędzie się wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
w drugim etapie odbędzie się natomiast rozmowa kwalifikacyjna obejmująca:
1. analizę i omówienie przedstawionej koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej działalności CKSiT w Żegocinie
2. sprawdzenie wiedzy merytorycznej z zakresu znajomości przepisów ustaw określonych w ogłoszeniu o konkursie

Oferty należy składać do 12 marca 2019 do godziny 12.00. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych wniosków to 14.03.2019.

Pełna treść zarządzenia wójta znajduje się TUTAJ.