III Sesja Rady Gminy Żegocina – RELACJA + VIDEO

10
2374

W ubiegły piątek odbyła się trzecia w tej kadencji Sesja Rady Gminy. Od godziny 9.00, w sali narad Urzędu Gminy Radni podejmowali kolejne uchwały, m.in. uchwałę budżetową na rok 2019.  Uczestnicy wysłuchali również długiego wystąpienia Wójta Gminy Wojciecha Wrony, w którym informował o bardzo ważnych sprawach gminnych oraz swojej działalności międzysesyjnej. 

fot. Twitter Gmina Żegocina

Sesja odbyła się według ustalonego wcześniej planu.  Do obrad zostały dołożone dwa punkty: Uchwała o zmianie uchwały nr 29/165/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina oraz Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Żegocina, dotyczącej opracowania Statutu.

Następnie, uczestnicy wysłuchali międzysesyjnej informacji wójta Gminy Wojciecha Wrony. Wystąpienie trwało ponad pół godziny i dotyczyło wielu ważnych tematów gminnych. Wójt zaczął od sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2018. W ramach tyś środków zostały wykonane następujące zadania:
– Bełdno -remont drogi gminnej „Siandajówka”, realizacja na kwotę 21.988,49 zł
– Bytomsko -budowa drogi „Nagórze Piech – Janiczek”, realizacja na kwotę 42.475,74 zł
– Łąkta Górna -remont drogi i nakładka na drodze Lisówki-Konice, realizacja 44.153,60zł  – Rozdziele -modernizacja drogi do P. Zelków i Żebraków, położenie asfaltu na mijankach droga „Góry”, wymiana kaloryferów w SP w Rozdzielu” inwestycja w trakcie realizacja 44,153,30 zł, pozostało 2.872,25 zł
– Żegocina -remont drogi gminnej „Brzeg”, realizacja na kwotę 37.035,30 zł, pozostało 7.118,90 zł
Całość w kwocie 199.797,58 zł

Następnie Wójt poinformował o przystąpieniu do programu “Jeżdżę z głową” o którym informowaliśmy Was nanaszym portalu. Do programu przystąpiło 57 uczniów.
Wójt opowiedział o planach rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Bytomsku, Rozdzielu i Łąkcie Górnej. Przygotowana zostanie również dokumentacja na rozbudowę wodociągów w Łąkcie Górnej. Następnie opowiedział o procedurze wyboru firm do odśnieżania w 2019 roku, w którym ze względu na wysoki wzrost cen złożono drugie zapytanie ofertowe. Kolejnym ważnym tematem poruszonym przez Wójta był wybór firmy która będzie odbierać śmieci w roku 2019.  Odbyły się trzy przetargi, kwota po trzecim przetargu to 660 tyś. zł, w przetargu w roku 2018 r. kwota wynosiła 414 tyś. zł, a więc nastąpił wzrost ceny o prawie 60 %. Po pierwszym, unieważnionym przetargu kwota wzrosła o 92 %, ale po negocjacjach z jedyną firmą, która stanęła do przetargu – „Traszkan” udało się nieco obniżyć koszty. O tym ważnym dla mieszkańców temacie napiszemy wkrótce osobny artykuł, w którym przedstawimy zmiany zasad odbioru w roku 2019.

W kolejnym punkcie wystąpienia Wójt opowiadał o niedawnych odbiorach inwestycji:
– remont drogi gminnej Konice – Lisówki w Łąkcie Górnej – wykonawca LIMDRÓG – wkład własny 435 108, 15 zł, dotacja 529 008,00 zł – całości zadania 964 116, 15 zł,
– budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rozdziele – wykonawca STAMECO – wkład własny 33 351, 40 zł, dotacja 25 000,00 zł – całość zadania 58 351, 40 zł,
– rozbudowa oddziału przedszkolnego w Rozdzielu – wykonawca P. Łukasz Łagosz – koszt 223 771, 30 zł – wszystko ze środków własnych. Pozostały prace na kwotę 38 tys zł
– budowa sieci wodociągowej w Rozdzielu, wkład własny 17 325, 73 zł, dotacja – 6 846, 79 zł , całość zadania – 24 172, 52 zł;
– remont mostu „Węgry” w Bytomsku. wykonawca BUDPOL Zbigniew Frączek, wkład własny 98 310, 92 zł, dotacja – 248 921, 00 – całość zadania 347 231, 92 zł;
– remont drogi gminnej Żarnówka – firma LIMDRÓG, wkład własny 64 428, 57 zł, dotacja 101 079, 00 zł, całość zadania 165 507, 57 zł;
– przebudowa drogi powiatowej Bytomsko – Żegocina, wykonawca BUD-DRÓG, Gmina Żegocina dopłaciła do zadania 187 tys zł.

Wojciech Wrona wspomniał również o planowanym utworzeniu technikum przy Zespole Szkół w Żegocinie. Miały by się tam pojawić dwa przyszłościowe kierunki: Technik informatyk oraz technik logistyk. Obecnie trwają konsultacje m.in. ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Pracy w Bochni. Wójt przedstawił Radnym informacje o zadłużeniu w oświacie, które obecnie wynosi 472 445, 06 zł. Jak wspomniał będzie wkrótce przeprowadzony audyt w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

Inne tematy jakie poruszył Wójt Gminy w swoim wystąpieniu to sprawa Kół Gospodyń Wiejsich (Zawiązały się trzy Koła w Łąkcie Górnej, Bytomsku i Rozdzielu), sprawa Przedszkola w Łąkcie Górnej gdzie są problemy z wykonawcą, opowiadał o kolejnych naborach na stanowiska w UG, o planowanym konkursie na dyrektora CKSiT oraz kierownika Ośrodka Zdrowia. Wójt wspominał również o zakupie profesjonalnego sprzętu do nagrań Sesji Rady Gminy, unowocześnieniu oficjalnej strony Urzędu Gminy zegocina.pl, o zmianie firmy obsługującej system RODO, złożonych wnioskach do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowania czy o podpisanej umowie najmu dla Szkoły Muzycznej.
Bardzo ciekawym punktem wystąpienia Wójta była relacja ze spotkania z Forum Gmin Beskidu Wyspowego, na którym zapadły pierwsze deklaracje w sprawie budowy wieży widokowej na Kamionnej. Do pomysłu chętnie przyłączyli się Wójtowie Gminy Laskowa i Trzciana, na pograniczu których miała by taka wieża stanąć.

Po wystąpieniu Wójta Gminy przyszedł czas na interpelacje. Swoje wnioski złożyli:

– Ignacy Rożnowski który wnioskował o rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Bytomsku.
– Zbigniew Michura prosił aby ująć w projekcie budżetu na 2019 rok przygotowanie projektu na rozbudowę szkoły podstawowej w Łąkcie Górnej.
– Marek Pajor: mówił m.in o konieczności utworzenia Strategii Rozwoju Gminy Żegocina, czym prawdopodobnie nawiązał do kwestii poruszanych w naszym artykule autorstwa Jarosława Orła (do przeczytania TUTAJ). W imieniu mieszkańców przysiółka “Paruski” w Rozdzielu poprosił o wykonanie przepustu przez drogę gminną do przeciwległego rowu, celem odprowadzenia nadmiaru wody, która wylewa się niszcząc korpus drogi, a w zimie powodując gołoledź. Mieszkańcy Rozdziela proszą również o wykonanie dojazdu do zbiornika przeciwpożarowego.
Tadeusz Stary złożył interpelację w sprawie założenia pokrywy betonowej na zbiorniku po nieużytkowanym ujęciu do przedszkola w Łąkcie Górnej. Zgłosił także zapytanie, czy gmina jest w stanie pomóc mieszkańcom Łąkty Górnej w sprawie poprawy sygnału telefonii komórkowej.
Zofia Grabska przedstawiła interpelację w sprawach: zabezpieczenia zakrętu na Roli w postaci poręczy, wykonania progów zwalniających na odcinku Kuce – Orły, uruchomienia przynajmniej 2 z 8 lamp przy ujęciu wody Podkosówka, wymianę pękniętych przepustów oraz zabezpieczenia środków na zabezpieczenie osuwiska.
Robert Jędrzejek w imieniu mieszkańców Rozdziela poprosił o naprawy w Szkole Podstawowej.

Następnie, radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie:
– zmiany planu wieloletniego 2018 -2023
– zmiany budżetu gminy na 2018 r.
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019 -2024
– uchwalenia budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
– przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2019.
– porozumienia z Gminą Lipnica odnośnie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
– o zmianie Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
– wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
– dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żegocina instrumentem płatniczym.
– o zmianie uchwały Nr XXVIII/203/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
– o zmianie uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30.10.2017 roku.

Po głosowaniu nad uchwałami, radni obradowali na ważne tematy dotyczące między innymi budżetu na 2019 rok (o którym napiszemy więcej w kolejnym artykule), o sposobie i zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina.

Następnie przyjęto plany pracy Rady i Komisji na 2019 rok po czym Rada przeszła do kolejnego punktu sesji czyli wolnych wniosków. Tutaj jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, który poruszył kilka ciekawych tematów. Zaproponował aby Rada Gminy przygotowała plany na kilka lat w przyszłość dotyczące montażu nowych lamp oraz remontu dróg gminnych. Wspomniał również o konieczności uporządkowania przystanków. Kolejną propozycją Przewodniczącego jest utworzenie funduszu dla utalentowanych (sportowo, wokalnie itp) dzieci i młodzieży, których w Gminie Żegocina nie brakuje. Ostatni wniosek dotyczył budowy chodnika oraz oświetlenia drogi powiatowej z Żegociny w kierunku Bytomska. Jak wspomniał droga ta jest bardzo niebezpieczna szczególnie po zmroku.

Po złożeniu życzeń dla mieszkańców i wspólnym odśpiewaniu kolędy Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb zamknął obrady III Sesji Rady Gminy.

RELACJA WIDEO
Część pierwsza:

Część druga:

 

10 KOMENTARZE

 1. Dziękujemy Panu Grzegorzowi Gołębiowi za zainteresowanie się tematem chodnika do Bytomska. Ta droga jest w nocy tak niebezpieczna, że głowa mała!!!!!!

 2. Pan radny Bartłomiej Pławecki nie widzi problemu w okręgu którym startował że trzeba robić projekt na kanalizacje i jej wykonanie .Bo został wybrany żeby dbać o Konice a on milczy – powodzenia.

 3. Niech pan radny z Bełdna pomyśli o chodniku do Bełdna, oraz drodze ponieważ nawet nie ma jak wyjść na spacer w lecie bo całe pobocza są zarośnięte trawą, a koszone jest może 2 razy w roku więc powinniście coś z tym zrobić….a przystanek na potokach dzieci w zimie wysiadają z autobusu do śniegu po kolana i co… też nic nie jest zrobione

 4. Małe spostrzezenie od mieszkanca.

  Prosze o udzielenie odpowiedzi.
  Czy parking pod Przybyszowka jest publiczny? Czy moga tam parkowac wszyscy mieszkancy???
  Zauwazylem w ostatnim czasie ze cala dobe a nawet ostatnie kilka tygodni stoja tam samochody od Pana ktory je chce usilnie sprzedac.
  Czy on ma jakies specjalne wzgledy w Gminie?
  Inni tez chętnie zaparkowali by na tych miejscach a nie na chodniku.
  Prosze o interwencje!!!
  Parking to nie komis samochodowy!!!
  A jeżeli juz ktos decyduje sie na wystawienie tam samochodow na sprzedaz to powinien zapytac w UG i uiścić odpowiednia oplate za kozystanie z parkingu na wyłączność!!!!

 5. Pierwsze dni pracy dla społeczności Gminy Żegocina, przeznaczyłem na poznanie ogólnych zasad funkcjonowania gminy oraz obowiązków radnego, w tym wszelkiego rodzaju formalności, którymi nie chciałbym tutaj zajmować czasu. Sprawa kanalizacji w przysiółku Konice jest mi znana i będzie poruszona przy najbliższej sesji rady gminy. Czy uda sie zrealizować to przedsięwzięcie, będzie zależało niestety nie tylko ode mnie, a jednocześnie będzie uzależnione od wielu czynników. Podsumowując, bardzo dziękuję i jestem wdzięczny za zwrócenie uwagi, odbieram to jako dodatkowy bodziec motywujący, do jeszcze cięższej i wytrwalszej pracy na rzecz mieszkańców calej naszej gminy. Pozdrawiam
  Radny Gminy Żegocina Bartłomiej Pławecki

 6. Bardzo się cieszymy jako mieszkańcy że będzie Pan dbał o swój okręg wyborczy ,proszę również o zwrócenie uwagi na stan dróg gminnych .I proszę o szybkie reakcje podejmowaniu decyzji bo może braknąć środków jak zawsze .Bo nie wspomnę że z poprzednich kadencji żaden radny nie dbał o ten okręg . Pozdrawiam

 7. A mnie zainteresował Fundusz Sołecki Żegociny, 7 tysięcy z groszami zostało niewykorzystane, pytanie więc do pana sołtysa; nie było na co ich wykorzystać? Coś można było za tą kwotę zrobić dla wsi a tak, te pieniądze przepadły. Słabo.

 8. A ja mam pytanie odnośnie strony gminy zegocina.pl. Kiedy można się spodziewać ogłoszenia przetargu na jej wykonanie? Wszystkie samorządy sąsiednie maja strony które wyglądają lepiej

 9. Fajnie, że ujęto modernizacje strony internetowej. Po planach z wieżą widokową widać, że gmina stawia na turystykę. Przyda się strona, która będzie dostarczać informacje turystom i mieszkańcom. Dobrym pomysłem jest, rozpisanie takiego konkursu w pierwszej kolejności. Pozdrawiam i trzymam kciuki 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here