III Sesja Rady Gminy Żegocina – Zaproszenie

0
360

ZAWIADOMIENIE

   Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że III Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /piątek / o godz. 9 .00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
2 . Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
3. Interpelacje, zapytania – na piśmie
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
– zmiany planu wieloletniego 2018 -2023
– zmiany budżetu gminy na 2018 r.
– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019 -2024
– uchwalenia budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
– przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2019.
– porozumienia z Gminą Lipnica odnośnie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
– o zmianie Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
– wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
– dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żegocina instrumentem płatniczym.
– o zmianie uchwały Nr XXVIII/203/2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
– o zmianie uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Żegocina z dnia 28.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 30.10.2017 roku.
5. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji na 2019 rok.
6. Wolne wnioski .
7. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here