Konkurs na dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu

0
1472

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu. Termin składania wniosków mija 6 marca 2019 r. o godzinie 14.

[WYCIĄG Z OGŁOSZENIA]:

Stanowisko dyrektora może objąć nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Schroniska
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu”, w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godziny 1400, na adres:
Starostwo Powiatowe w Bochni
Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
ul. Kazimierza Wlk. 31
32-700 Bochnia

Pełna wersja ogłoszenia o naborze znajduje się TUTAJ.