Od jutra można się zapoznać z projektem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

0
2174

Jak można się dowiedzieć z obwieszczenia Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, od dnia 19 czerwca będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – część A.  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Żegocina o godz. 930.  Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 25 lipca 2019 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina, źródło: geoportal.gov.pl

 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

             Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina”, zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 marca 2019 roku o zmianie Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina” – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 19 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina, Żegocina 316, 32-731 Żegocina, pok. nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Żegocina o godz. 930.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn zm.) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 25 lipca 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żegocina, osobiście w Urzędzie Gminy w Żegocinie, pocztą na adres: Żegocina 316, 32-731 Żegocina, ustnie do protokołu w pok. nr 20 w Urzędzie Gminy Żegocina lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: budownictwo@zegocina.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Żegocina.

                                                                                                          Wojciech Wrona
/-/  Wójt Gminy Żegocina