Relacja z ostatniej Sesji Rady Gminy Żegocina

4
1953

W ubiegły czwartek 18.10.2018  odbyła się ostatnia, XL sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018. Ostania Sesja miała nieco inny charakter niż zwykle. Składała się z dwóch części – oficjalnej oraz drugiej, uroczystej w której miały miejsce pożegnania pracowników i Wójta Jerzego Błoniarza. Po otwarciu sesji Przewodnicząca Lucyna Nowak odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
– w sprawie zmian Planu Wieloletniego Gminy Żegocina na lata 2018-2023
– w sprawie zmian budżetu gminy Żegocina na 2018r.
– w sprawie zmian w Statucie Gminy Żegocina,
– w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
– w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w Łąkcie Górnej przez Gminę Żegocina,
– w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn.”Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”,
– w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023
– uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Żegocinie
2. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności Rady.
3. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

Zanim rozpoczęto podejmowanie uchwał przewodnicząca odczytała pismo jakie wpłynęło do Rady Gminy, a dotyczące utylizacji opakowań na siano (worki). Krótka dyskusja i wyjaśnienia pana wójta doprowadziły do konkluzji, że w kolejnych umowach z odbiorcą śmieci odpad ten powinien się znaleźć jako odpad gospodarstwa domowego a nie odpad produkcyjny, za który firma żąda obecnie 8zł/szt.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte chociaż nie wszystkie jednogłośnie – po krótkiej dyskusji i pytaniach radnych usłyszeli oni, że zostawiają gminę z zadłużeniem na poziomie 30,03% podczas gdy kilka lat wcześniej takie zadłużenie wynosiło 34%. Wskaźniki procentowe oraz potwierdzenie, że w obecnym roku mieliśmy rekordowo wysoki budżet spowodowało, że jeden z radnych poprosił o kwotowe określenie tego zadłużenia – gmina obecnie posiada ok 9,8 mln zadłużenia, ale wyjaśniano również, że ok 3,3 mln oczekujemy zwrotu środków unijnych z przeprowadzonych inwestycji.

Podjęto m.in. uchwałę o odwołaniu Skarbnik Gminy Pani Rozalii Pączek Rudek z dniem 15.11.2018 (przy trzech głosach wstrzymujących się). Pani Skarbnik opracuje jeszcze propozycje Budżetu Gminy Żegocina na rok 2019. Ponadto podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy dzierżawy nieruchomości dla jednego z lokalnych przedsiębiorców, przyjęcia darowizny nieruchomości pod drogę w Łąkcie Górnej. Te i pozostałe uchwały radni przyjęli niemal jednogłośnie.

Po krótkiej przerwie, w czasie której wykonano pamiątkowe zdjęcia drugą cześć sesji rozpoczęło sprawozdanie Przewodniczącej Rady podsumowujące 4 lata obecnej kadencji. Przyszedł czas na podziękowania oraz pożegnania, wspomniano osoby, które były mocno związane z samorządem. Głos zabrali oprócz wspomnianej Przewodniczącej Rady również Pan Wójt Jerzy Błoniarz, Pani Skarbnik Rozalia Pączek Rudek oraz Pani Zofia Sajdak, Pan Adam Kępa i Pan Stanisław Guzik, którzy jak wiadomo nie ubiegali się o mandat radnego kolejnej kadencji. O pracy Skarbnika Gminy opowiedziała Pani Rozalia Pączek-Rudek, która pracowała na tym stanowisku nieprzerwanie przez 48 lat.
Również ustępujący Wójt Gminy Jerzy Błoniarz dokonał podsumowania swojej długoletniej pracy. Gospodarz podziękował Radzie Gminy, sołtysom wręczając im okolicznościowe dyplomy. Relacja wideo z wystąpienia Wójta.
Na koniec tej części o pracy w Radzie gminy wypowiedzieli się obecni Radni, którzy wyrażali troskę o to, aby nowa Rada Gminy działała w zgodzie.

PODZIĘKOWANIA PANI LUCYNY NOWAK

W VII kadencji w latach 2014 – 2018 Radę Gminy Żegocina reprezentowało 15 radnych ze wszystkich miejscowości gminy. Od czerwca bieżącego roku
z powodu rezygnacji jednego z radnych, rada pracowała w 14 osobowym składzie. Żegocina była reprezentowana przez 5 radnych, Łąkta Górna przez 4, Rozdziele przez 3, Bytomsko przez 2 i Bełdno przez jednego radnego. Skład nowej Rady Gminy Żegocina poznamy już niebawem. W niedzielę 21 października odbędą się wybory samorządowe. Zmieni się liczba radnych reprezentujących wsie Rozdziele i Łąkta. Zwiększy się liczba radnych 4 na 5 w Łąkcie Górnej, a zmniejszy z 3 na 2 radnych w Rozdzielu. Mieszkańcy wybiorą także Wójta.

Szybko dobiegła końca kolejna kadencja władz samorządowych naszej Gminy, a w moim przypadku piąta. Pracując dla dobra naszej Gminy i Rady starałam się nie kierować  emocjami, złośliwością czy nienawiścią. Czasami mimo odmiennych zdań podejmowaliśmy ważne decyzje w miłej atmosferze pozbawionej wrogich antagonizmów. Początki były trudne zwłaszcza dla nowych Radnych, ale wyzwania, z którymi przyszło się nam zmierzyć zaowocowały podjętymi przez nas ważnymi uchwałami. Zrozumienie potrzeb poszczególnych miejscowości wchodzących w skład naszej Gminy pozwoliło nam podjąć w mijającej kadencji na 40 sesjach Rady Gminy 270 uchwał w większości niemal jednogłośnie. Nielicznie z głosami przeciw lub wstrzymującymi się. To prawie 100% jednomyślność w podejmowaniu uchwał. Jest to odzwierciedlenie postaw i zaangażowania radnych reprezentujących swój elektorat.

W czasie mijającej kadencji radni składali liczne interpelacje. Cieszy fakt, że radni bezpośrednio zwracali się do kierowników poszczególnych referatów i do Wójta z bieżącymi sprawami i problemami zaistniałymi w ich miejscowościach, nie czekając na posiedzenia Rady. Przynosiło to oczekiwane rezultaty. Rada odbywała też sesje wyjazdowe poznając stan majątku gminy, dróg gminnych i realizowanych inwestycji.Trzy komisje pracowały bardzo rzetelnie i nienagannie. Odbywały swoje posiedzenia zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami pracy na dany rok opiniując projekty uchwał. Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kontroli, musiała też rozpatrywać skargi na działalność wójta.

Szanowni Radni, na zakończenie chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wyrozumiałość wspaniałą współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał wspierających naszą Gminę. Myślę, że pracę naszą obiektywnie ocenią wyborcy podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Życzę Wam zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a wszystkim tym, którzy stanęli do wyborów, ponownego zdobycia mandatu Radnego.

Panie Wójcie, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Pani Radco na Wasze ręce składam serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy za współpracę przy tworzeniu i realizowaniu uchwał, życząc wszystkim – wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Panu Wójtowi pragnę złożyć  najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej. Mam nadzieję, że pełniona w latach 2014 – 2018 służba na rzecz gminy Żegocina jest i zawsze będzie dla Pana źródłem satysfakcji, jak również inspiracją do dalszych działań. Sołtysom – gospodarzom 5 wsi wchodzących w skład naszej Gminy, dziękuję za współpracę, cenne uwagi i podpowiedzi, życząc Wam dużo zdrowia i dalszych sołtysich kadencji. Dziękuję Panu Tadeuszowi za relacje z naszych posiedzeń i wszystkich uroczystości gminnych, życzę zdrowia i sukcesów w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. A Pani Ewie dziękuję za wszelką pomoc i wspieranie mnie w pracy samorządowca. Ewka życzę Ci zdrowia , wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby praca z nową Radą była dla Ciebie prawdziwą przyjemnością i dawała Ci dużo satysfakcji.

4 KOMENTARZE

  1. Cytat z artykułu o możliwościach inwestycyjnych gminy: “Zadłużenie Gminy Żegocina na koniec 2018 wyniesie ok 10,2 mln zł”. A więc przed wyborami 10 milionów a po wyborach 6.5 miliona 😁😁Gratuluje świetnej kampanii wyborczej 😁przyniosła efekt😁

  2. W projekcie budżetu na rok 2018 jest jak byk napisane że planowane zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 10,2 mln zł. Typek powiedz co mieli napisać w artykule ? Wzięli dane z uchwały. Do sprawdzenia to jest ale wydaje mi się że jeszcze jedna transza kredytu wpłynie na konto gminy w listopadzie czy w grudniu więc dobijemy do 10,2 I nie była to kampania tylko informacja dla obywateli którzy nie czytają uchwał rady gminy.

Comments are closed.