Relacja z przedostatniej Sesji Rady Gminy

52
3767

W dniu 28.09.2018r odbyła się jedna z ostatnich sesji Rady Gminy Żegocina, na której zebrało się 14 radnych (dla przypomnienia jeden z radnych z Łąkty Górnej zrzekł się mandatu radnego). Po otwarciu sesji przewodnicząca odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

Zanim rozpoczęto obrady uczczono pamięć zmarłej mamy jednego z Radnych
– Grzegorza Kokoszki, której pogrzeb odbył się 8 września 2018.
W pierwszym punkcie Pan Wójt Jerzy Błoniarz przedstawił informacje międzysesyjne, ale jako że sprawy inwestycyjne były przedmiotem odrębnego punktu tej sesji, to wystąpienie to było bardzo krótkie i ograniczyło się wyłącznie do informacji o odbytych zebraniach wiejskich.
W związku z powyższym rozpoczęto punkt dotyczący interpelacji i wniosków. Jako pierwsza zabrała głos przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Nowak odczytując pismo nieobecnego na sesji (wyjazd służbowy OSP) sołtysa Żegociny Tomasza Janiczka, a dotyczące rozliczenia prac związanych z remontem drogi „na Brzeg” finansowanej z Funduszu Sołeckiego. Sołtys wspomniał, że na drogę przeznaczone zostało ponad 44 000 zł rozliczone natomiast 37 000 zł. Brak jest informacji dotyczącej rozliczenia pozostałej kwoty. Rada Sołecka zwróciła również uwagę na niedociągnięcia i nienależyte zakończenie prac przy tej drodze.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała również pismo pana Florka (aktualnego dzierżawcy Bacówki) w sprawie aktualnego stanu prac przy Bacówce, terminów umowy zawartej z gminą oraz dodatkowych prac, które nie pozwalają na rozpoczęcie działalności w wyznaczonym terminie.
Następnie przedstawiono uchwałę zebrania wiejskiego z Łąkty Górnej w sprawie
rozbudowy szkoły w Łąkcie Górnej, co spotkało się z poparciem Przewodniczącej Lucyny Nowak jak i większości radnych. Jeden z radnych zapytał Pana Wójta o umowę pomiędzy dyrektorami szkół i samorządem gminy, dotyczącą kolejności realizacji pilnych przedsięwzięć inwestycyjno- adaptacyjnych w szkołach bez uzgodnienia z Radą Gminy. Poruszono sprawy umów mieszkańców Bytomska z Zakładem Gospodarki Komunalnej, gdzie rozliczenia następują na podstawie ilości osób zameldowanych. Zwrócono
uwagę na nieaktualne dane, braki meldunku, nieobecności niektórych mieszkańców – zaproponowano oświadczenia ilości zamieszkałych osób (jak w przypadku śmieci), zamontowania wodomierzy na własnych źródłach wody, etc.

Swoje interpelacje złożyli również radni: Jan Krawczyk, Stanisław Guzik, Grzegorz Gołąb, Zofia Sajdak, Marek Pajor, Ignacy Rożnowski, Bogdan Bielak, Robert Kępa. Dużo czasu poświęcono remontowi/rozbudowie szkoły w Łąkcie Górnej, podziękowano Przewodniczącej Rady Gminy za poparcie tej rozbudowy. Poruszono sprawy osuwiska w Łąkcie Górnej, remontu chodnika w Łąkcie Górnej, zwiększenia funduszy na drogi gminne,  uporządkowania terenu po pracach wodociągowych w Żegocinie “na Potokach”, prac przy
stadionie sportowym (dostarczenie brakujących krawężników, doprowadzenia prądu, użyczenia samochodu strażackiego do umycia krzesełek). Poruszono sprawy opóźnień podawania do publicznej wiadomości zarządzeń Wójta oraz usuwania takich zarządzeń z oficjalnej strony internetowej samorządu, kolejny raz poruszono sprawę zamieszania i zamiany domów w okręgach wyborczych. Jeden z radnych poprosił o dokładne rozliczenie imprezy „Dni Żegociny” (wykaz sponsorów, wysokość wpłat i ich rozliczenie), o wyjaśnienie opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych i ich rozliczeń, wykazu robót dodatkowych m.in. przy robotach budowlanych w parku w Żegocinie.
Sporą dyskusję wywołała sprawa decyzji o budowie drogi do kompleksu pól w Żegocinie, a szczególnie decyzji o wyborze właśnie tej właśnie drogi (mimo braku zgody Rady Gminy) – zwrócono kolejny raz uwagę, że są w gminie drogi bardziej uczęszczane i bardziej potrzebujące remontu, gdzie mieszkańcy od wielu lat proszą o remont drogi. Sprawa wygląda bardzo ciekawie, m.in. wybór akurat tej drogi oraz sposób wyłonienia wykonawcy. Obiecujemy, że przyjrzymy się tej sprawie i wkrótce przygotujemy artykuł.

W kolejnym punkcie przedstawiono podział funduszy sołeckich na rok 2019:
Żegocina: poszerzenie wyjazdu z drogi gminnej od cmentarza na drogę powiatową, mijanki na drogach gminnych nad Przybyszówką i w Nagórzu, ofosowanie dróg i położenie korytek.
Bytomsko: patelnie elektryczne do stołówki szkolnej, monitoring placu przy Sali gimnastycznej i boisku, wybranie rowów, nakładka asfaltowa jednej z dróg (na Węgry).
Łąkta Górna: remont drogi gminnej (Brzeziny), nakładka asfaltowa jednej z dróg (droga koło stolarni państwa Steczko), oświetlenie i monitoring boiska przy szkole.
Rozdziele: remont drogi na Szewczykówkę, remont drogi nad szkołą do p. Gołębia, remont drogi do p. Ptaszka, remont drogi do państwa Rybów
Bełdno: dokończenie chodnika i poszerzenie skrzyżowania

Zwrócono uwagę, że na zebraniu wiejskim w Żegocinie mocno apelowano o zmianę lokalizacji budowy żłobka w Żegocinie, zmiany projektu remontu skrzyżowania przy szkole (rondo) oraz zakup działki przy boisku szkolnym.

Pan wójt przedstawił propozycję powiatu o wykonaniu krawężników przy drodze powiatowej z udziałem gminy 50/50, ale z uwagi na pilniejsze zadania (np. chodnik w stronę Bytomska) i brak środków w kasie gminy zadanie zostało odrzucone przez radnych.
Pan Wójt przedstawił informację z realizacji programów inwestycyjnych – do
najważniejszych należały:
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku, Łąkcie Górnej, i Żegocinie,
– Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej,
– Zagospodarowanie parku i przestrzeni publicznej w Żegocinie,
– Przebudowa budynku Przedszkola w Łąkcie Górnej,
– Budowa sieci wodociągowej w Bytomsku,
– Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie nawierzchni
brukowej placu i dojścia do siłowni plenerowej w Łąkcie Górnej,
– Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łąkcie Górnej,
– Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie parkingu przy
boisku sportowym i placu zabaw w Żegocinie,
– Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łąkcie Górnej,
– Rozbudowa sieci wodociągowej w Żegocinie-Rozdziele,
– Rozbudowa DW965,
– Zabezpieczenie osuwiska w Łąkcie Górnej,
– Rozbudowa Przedszkola w Żegocinie,
– Rozbudowa Przedszkola w Rozdzielu,
– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Łąkta Górna – Rozdziele

Z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania (529 tys.) do budowy drogi gminnej na Lisówki w Łąkcie Górnej radni podjęli decyzję o przesunięcie środków z rezerwy oraz budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej na wykorzystanie środków z dotacji i wykonanie 2,5 km tejże drogi. Wszystkie uchwały będące przedmiotem tej sesji zostały przyjęte, chociaż
niektóre nie jednogłośnie. Później zapoznano się z pozytywną opinią RIO z realizacji Budżetu Gminy za I półrocze 2018r.

Na koniec Wójt Gminy Jerzy Błoniarz odpowiedział na interpelacje i wnioski, chociaż sądząc po nastrojach radnych nie wszystkie odpowiedzi zostały udzielone lub były niesatysfakcjonujące (np. wójt nie dostarczył mimo wielokrotnej prośby radnego Grzegorz Gołąb dokładnego rozliczenia imprezy „Dni Żegociny” podając jedynie, że od sponsorów zebrano ponad 8 tys zł a koszt sztucznych ogni wyniósł 4 tys. – pozostała kwota ma zostać przekazana dla Kół Gospodyń Wiejskich).
Po 5 godzinach obrad Przewodnicząca RG zakończyła sesję.

52 KOMENTARZE

 1. W zapowiedzi sesji była mowa o projektach dofinansowania wymiany kotłów CO i odnawialnych źródeł energii. Ten temat jakoś nie może być przez urząd gminy dotmknięty. Ludzie chcą się rozliczać, a umowy nie są podpisane. Czy była ta sprawa poruszona na tej sesji?

 2. Najwyższy czas aby spojrzeć prawdzie prosto w oczy i przestać łudzić się że jest dobrze. Nasza gmina jest bardzo mocno zadłużona i wszelkie próby poprawy nastroju przez porównywanie do innych bardziej zadłużonych samorządów mogą świadczyć o braku wiedzy lub obłudzie. Brak wiedzy z kolei, wynika z obłudy. Dlaczego? Zastanówmy się w jaki sposób nasza obecna władza stara się utrzymać na swoich stołkach. Po 1 poprzez wmawianie ludziom, że nasze zadłużenie nie przekracza poziomu, który stwarza zagrożenie dla funkcjonowania gminy. Ten temat pozostawie na kolejny wpis ponieważ wymaga szerszego kontekstu. Po 2 poprzez zamianę na najwyższych stanowiskach władzy. Czy obecny wójt i kroczący za nim przez blisko 20 lat jak cień organizator sobotniej hucpy, na którą zaprosili przedstawicieli obecnego obozu wladzy w Polsce są na tyle aroganccy i bezczelni, żeby uważać ludzi za kompletnych ignorantów i pólgłówków niezdolnych do logicznego myślenia? To oczywiste, że trwa próba pozornej zmiany na stanowisku wójta przy jednoczesnym pozostawieniu starego ładu trwającego blisko ćwierć wieku. O ich bezwględności może świadczyć fakt użycia do tego celu wszelkich możliwych środków a w szczególności osób mających jakikolwiek wpływ na kształtowanie lokalnej opinii publicznej i jej świadomości. Przykro mi to pisac ale jako praktykujący katolik nie taką rolę kościoła w naszym lokalnym społeczenstwie chciałbym widzieć. Po 3 poprzez rozrost biurokracji, która tworzy niekończącą się sieć powiazań i zależności, mającą na celu utrwalenie obecnego stanu rzeczy. Pracodawcą każdego funkcjonariusza w naszej gminie jest wójt, który w ten sposób rozszerza swój elektorat. Do czego to prowadzi? Jaki wpływ ma na całość funkcjonowania gminy? Wracamy do punktu pierwszego: rosną koszty funkcjonowania gminy przez co rośnie zadłużenie. Potrzeba nam zmiany sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości, a także chęci zdobywania wiedzy ktora to umożliwi. Otwórzcie szeroko oczy i nie dajscie się zwieść fałszywym hasłom i stojącym za nimi osobom. Do uslyszenia niebawem.

  • Pełna zgoda. Elaborat o kontrolowanej zmianie władzy – litości. Doktorat z plotek i domysłów. A dlaczego nie ma komitetu wyborczego z Łąkty Górnej czy to nie aby spisek odchodzącego wójta i dawnego przewodniczącego rady gminy, który nawiasem mówiąc o ile pamiętam w latach 2006-14 startował w opozycji do ówczesnej władzy? Czemu nie ma kandydata na wójta z Łąkty G. to musi być układ – wszyscy Łąkcianie są w układzie? Wyborcy nie mają nic do gadania – pozamiatane. czytając takie posty nie wiem czy ziemia jeszcze jest okrągła czy już płaska.

 3. Do mieszkaniec: Wszystko to prawda. Programy zawierają mnóstwo obietnic. Ale mało realnym jest: budowa szkoły, odkupienie dworu (pominę fakt, ze kiedyś on był gminny, potem sprzedany prywatnej osobie). Przecież NIE MA PIENIEDZY na takie drogie inwestycje. Czyżby pan JM chciał “kupić” wyborców? A może sam sfinansuje remont? Gmina ma ogromne zadłużenie i póki co trzeba te długi spłacić, a nie zaciągać nowe kredyty. A gmina zatrudniająca “tylko po znajomości”? Gdzie sa jakieś oferty pracy na poszczególne stanowiska dla “zwykłych bez układów”? Elaborat drogi “mieszkańcu”, to można dopiero zacząć pisać. Myślę, że te ponad 20 lat nie skończyło by się na kilku tomach.

 4. Pierwszym kandydatem z Rozdziela na wójta był pan Sajdak i dziwi mnie bardzo fakt że drugi kandydat wystartował z tej samej miejscowości jakby to Dolne Rozdziele nie chciało być gorsze. Można było się dogadać ale chyba nie było takiej chęci. Czy używanie w publicznej wypowiedzi nazwy innego komitetu jest OK? To kto dba o tą Naszą Małą Ojczyznę? Pisząc w programie zadania: Rozbudowa szkoły w Łąkcie, modernizacja oczyszczalni w Łąkcie, odkup i remont dworu w Łąkcie – to gdzie inne miejscowości szczególnie Rozdziele?

   • Oczywiście że Rozdziele mogło wystawić dwóch a nawet więcej kandydatów nikt nam nie zabroni. Tylko po co? No i co z tego że wystawiony jest drugi kandydat na wójta skoro już zapowiada że będzie dbać tylko o Łąktę – a wy piszecie że Łąkta nie ma swojego kandydata na wójta. Nie dajcie sie oszukać który kandydat jest wiekszym patriotą lokalnym.

    • Czujność obywatelska włączona. Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe a czarne jest czarne jak mówił pewien prezes.
     I tak wiadomo, że bitwa między kandydatami rozegra się na polach Łąkty i Żegociny – wynika to z demografii potyczki w Rozdzielu, Bytomsku czy Bełdnie raczej nie będą miały wpływu na wynik wyborczy.

 5. Bronku… skoro to polityka to dopiero się zacznie…! Chyba widzisz co się dzieje na wyzszysz strzeblach… wiec ja myśle że wszystkie chwyty dozwolone! Przecież jak ktoś kłamie to czemu tego nie pokazać…

 6. Jeśli są równi i równiejsi, pewne sprawy się tuszuje, o niektórych nie mówi nawet szeptem – bo strach, inne zamiata pod już dawno zapchany dywan, to dlaczego nie powiedzieć o pewnych sprawach otwarcie? Może właśnie TU. I chodzi o to, że WIELU myśli i mówi w zaciszu domowym o tym samym. Dlatego piszmy prawdę, nie ubarwiajmy rzeczywistości, bo życie zweryfikuje nas, naszych rządzących i nas samych.

 7. Do Chłopek, chyba osoby przeciwne tutaj kłamią i chcą wprowadzić niezdecydowanych wyborów w błąd, dyskredytując najgroźniejszego kandydata Jana Marcinka. Jeżeli chodzi o dwór w Łąkcie, to nabywca miał w umowie wyremontowanie go. Nie wywiązał się z umowy, czyli prawnie umowa stała się nieważna. Całą sprawę odzyskania należy rozpatrzyć z prawnego punktu widzenia. Odnośnie kto przegłosował sprzedaż dworu, to decyzja była niejednogłośna, a Marcinek głosował przeciw sprzedaży, a radni z Łąkty za, więc nie piszcie nieprawdy tworząc fake-newsy.

 8. Czy jesteś pewien, że Pan Marcinek był przeciwny sprzedaży?? ha ha
  Może niech sam odpowie na to pytanie.
  I drogi mieszkańcu! Proszę nie obrażać ludzi, bo sam Pan mija się z prawdą!

  • Jak dobrze pamiętam sprzedaż dworu budziła kontrowersje. Patrząc z perspektywy czasu DUŻY BŁĄD. Rzeczywistość jednak wtedy była taka, że ani wójt ani większość jego radnych nie miała żadnego pomysłu na wykorzystanie dworu (z resztą nie tylko w tym przypadku brak pomysłu był ) jak tylko go sprzedać byle szybciej i pozbyć się problemu. Sugestie, że może by to wyremontować i umieścić tam część szkoły były od razu kasowane jako “o rany, niema pieniędzy, a to zabytek itd”. Za to permanentnie remontowane gówi..ne domki letniskowe, które są klasami są super i nic nie trzeba więcej łąkieckiej szkole
   i po takich wójtowych zapewnieniach o niemożności remontu dworu przez gmine rada niejednogłośnie wyraziła zgodę sprzedaż dworu (radni z Łąkty byli za)

 9. Jeżeli ktoś nabył nieruchomość to nikt nie będzie miał możliwości zmusić go do jej zbycia… No chyba ze w gminie tacy fachowcy są…! A tam jest różnie…!
  A tą umowę chętnie bym zobaczył… skoro to taka deklaracja ze strony nabywcy była.

 10. powstal zebyscie pisali zle zeczy na obecna wladze a nie nie skupili sie kto ich zastapi jak zrezygnuja. I tu rodzi sie pytanie… Czy pan Jan ktory juz byl we wladzach i wie jak to dziala, czy pan Pawel ktory pracuje w gminie i troche juz wie jak to funkcjonuje czy moze pan Wojtek ktory byl radnym i najmniej wie moze i to dobrze moze zle. Ale najgorsze dla nas jest to ze paru panow zrobilo lakte w bambuko i dalismy sie wciagnac w klapanie na tym forum a nie wystawilismy swojego kandydata na wojta przeciez lakta ma madrych ludzi. Poprostu przespalismy…..

  • Czemu to spaliście zacni Łąkcianie nie zgadzający sie z polityką obecnych władz samorządowych i nie założyliście żadnego łąkieckiego komitetu? Wydaje sie że sytuacja obecna Wam odpowiada (w sąsiednich wioskach 3 tygodnie temu mówiło sie, że Błoniarz “kupił” Łąkte) chyba że sie mylę.

 11. Mądrość w łąkcie może polegać na tym żeby się w takie coś nie pchać… w/w panowie wiedzą tyle co obecna władza… czyli… co zrobić żeby było tak jak jest… kandydat Wojtek jest kimś nowym… ale to ze jest panem od WF to chyba go nie dyskwalifikuje na starcie – przecież po AGH jest to może ma coś w głowie.
  W Lipnicy jest dokładnie taka sama sytuacja z tym ze już u władzy i sobie chwalą.
  Myśle że w najgorszym przypadku biorąc pod uwagę Wronę może być tak jak jest… ale może być tez lepiej.

 12. Sprzeczacie sie kto bedzie lepszym wojtem w naszej gminie a tak naprawde trzeba zastanowic sie kto bedzie lepszym radnym z danych okregow poniewaz wojt nie bedzie mial nic do powiedzenie w przypadku gdy nie bedzie mial wiekszosci w radzie. Zauwazylem ze w Lakcie Gornej z jednego adresu startuja dwie osoby w dwoch roznych okregach. Czy to jest normalne?

  • Nie wiem czy to jest normalne ale jest zgodne z prawem
   Masz absolutną rację – trzeba wybrać mądrych radnych i nie masz racji: wójt nie musi mieć “swoich” radnych jeżeli wszyscy są odpowiedzialni i traktują poważnie swój mandat w każdej sprawie będą szukali najlepszego rozwiązania.
   A tak z innej strony czekam na następne konwenty wyborcze coś ktoś wie?
   Sobotni miał umiarkowaną frekwencje coś przeszło trzydzieści parę osób na około 4 tysie wyborców
   wiejska polityka to nam chyba jakoś nie idzie a mówią że mamy to we krwi.

   • Pomyliłeś “wiejską politykę” z “polityką na wiejskiej”.
    Co do tych 30 osób na konwencie to odlicz kandydatów na radnych i ich rodziny (nawet nie pokazali się wszyscy radni tego komitetu). Zastanawia mnie też obecność obecnego pana wójta- jaką tam pełnił funkcję?

    • Pewnie przyszedł jako obywatel gminy z ciekawości zapoznać się z programem wyborczym komitetu wspólne dobro i przyszedł też jako kandydat na radnego do powiatu w końcu kandyduje z PSL-u a funkcji chyba tam nie pełnił oprócz tego, że jest jeszcze urzędującym wójtem.

     • No to był to konwent PIS czy PSL. Gospodarzem też nie był bo spotkanie podobno organizował pan Marcinem. Jeśli był jako wyborca to czemu zabierał głos wyglaszajac przemówienie?

 13. We krwi to mamy zawziętość chyba!
  Jeden przed drugim będzie głosował inaczej żeby tylko „coś pokazać”
  Jeszcze jest w naszej wsi zachowanie typu: „nic tak człowieka nie Cieszy jak ludzkie nieszczęście…”

 14. Nie wiem kto “jeździ po bandżi” ale wiem, że – od dawna – to” nie było wiadome” ale chodziły ploty, w które w naszej gminie wszyscy wierzą bardziej niż w Boga.
  Kandydaci startują w wyborach od momentu kiedy rejestrują komitety wyborcze, które ich popierają.
  Przeczytajcie pierwsze wpisy z forum “wybory samorządowe 2018” bardzo ciekawa lektura o namaszczonych można umrzeć ze śmiechu, proroctwa nie z tej ziemi i tak nawiasem to chyba w czerwcu czy lipcu naliczyłem 8 “pewnych” kandydatów na wójta.
  Nie cieszy nas ludzkie nieszczęście, nie jeździmy po bandżi, wybory to piękny czas: przedszkola się budują, powstają nowe drogi, fosy się czyszczą i pogłębiają, wodociągi się budują i wiele innych inwestycji powstaje, a wszystko za kredyty, które spłacać będzie następna rada powierzając wykonanie uchwały o spłacie rat kredytu następnemu wójtowi

 15. Jeszcze ciekawostka a propos relacji wójt – rada jaka panuje w naszej gminie.
  Przeczytałem na oficjalnej stronie że “perspektywiczna” droga do kompleksu pól zrealizowana przez gminę wbrew stanowisku rady czy też poza nim ogłoszona była w BIP-ie już 2 lipca Nikt z radnych o tym wcześniej nie wiedział? Może to, który z radnych wyjaśnić. I jeszcze czy ta droga “dla dzików” leży na gruncie gminnym, bo jak znam życie gmina w poprzednich latach uwielbiała asfaltować prywatne pola bez ceregieli z geodetami wykupem gruntu itp

  • A co tu jest do wyjaśniania. Radni odrzucili ta drogę jako pilna do wykonania (wskazując inne) a wójt w okresie międzysesyjnym zrobił ta wlasnie drogę – dowiedzieli się o tym z “prasy”.

 16. ludzie nie mają odpowiedniej drogi do domów taplają się w błocie ,a Wójt planuje drogę do kompleksu pól ,wiecie co że nie ma nad tym kontroli odgórnie dobrze że są wybory bo to już przesada

 17. Witam! Aby podawać informację na forum należy ją sprawdzić. Następnie można ją podawać do publicznej wiadomości. W przeciwnym razie są to pomówienia które można zaskarżyć.
  Oświadczam, że głosowałem przeciw sprzedaży Dworu w Łąkcie Górnej, dodatkowo zgłosiłem interpelację aby w tym miejscu powstał Dom Pogodnej Starości,(dziś Dom Seniora), niestety w głosowaniu przegrałem, tak jak i kilka innych moich pomysłów. W Radzie Gminy nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć większość, dlatego chcę ją zbudować aby realizować odrzucone pomysły, dla WSPÓLNEGO DOBRA.
  A Pan odpowiedzialny i obiektywny jeżeli są pewni swych informacji niech mają odwagę się podpisać.
  Może warto się zastanowić czy na tym forum nie sprzeczać się na argumenty, co może wyjść z pożytkiem dla nas wszystkich, a nie obrzucać się błotem i cieszyć z tego kto kogo bardziej obrazi.
  Życzę bardziej konstruktywnej dyskusji.
  Jan Marcinek

 18. Mnie jeszcze jedna sprawa interesuje A opisana w tej relacji. Dostaliśmy pisma z gminy o datki na sztuczne ognie (pomijam fakt że nawet wójtowi nie chciało się ich podpisac) i nie wiem jak inni ale coś tam zapłaciłem żeby te sztuczne ognie jakoś wyglądały (skoro reszta kuleje jak co roku). Jak czytam zebrano nawet niezłą kwotę bo 8tys. natomiast zakupiono pokaz za 4tys. Kolejny raz czuje się oszukany. Dodatkowo czytam że reszta poszła na koła gospodyń wiejskich a z drugiej strony slyszę że wójt robił pożegnanie na które zaprosił osoby 65+ i wręczał im koperty (przepraszam nagrody). Jak to wygląda? Wpłaciłem na nagrody dla “zaprzyjaźnionych” emerytów – pod pretekstem pokazu sztucznych ogni? Jak to będzie rozliczone? Jako promocja? Tylko czego albo może kogo?

 19. Panie Janie czy jest Pan w stanie udowodnić fakt że głosował Pan przeciw sprzedaży dworu w Łąkcie?
  Bo naprawdę jestem ciekawy…
  Jeśli jest to możliwe to proszę to zrobić.
  Pozdrawiam i życzę powodzenia !

 20. W biurze rady może jeszcze jest albo w archiwum sprawozdanie z sesji na której było głosowanie w tej sprawie i można go przeczytać będzie tam ile głosów było za, ile przeciw i ile wstrzymało się od głosu głosowanie w radzie nie jest imienne więc na 100% na papierze tego nie ma. Pozostaje pytać świadków czyli radnych tej kadencji o ile jeszcze pamiętają. Pan Jan pamięta i to jest dowód, jak inni pamiętają inaczej będzie dowód przeciw niemu.
  Coby nie powiedzieć mleko zostało rozlane i skwaśniałe śmierdzi. Dowód stoi (jeszcze) ponad wszelka wątpliwość.

  • A czemu tutaj atakujesz Pana Wronę? Odbijasz piłeczkę, bo sprawa niewygodna dla Pana Marcinka?? Okej, nie ma dowodów jak kto głosował, a słowo przeciw słowu – nic z tego nie wyniknie. Faktem jest natomiast to, że Pan Marcinek jeśli był przeciwny to miał wszelkie atrybuty ku temu, aby dwór nie został sprzedany. Jako Przewodniczący Rady mógł nie dopuścić do głosowania. Przecież to chyba Przewodniczący Rady Gminy wpisał do porządku obrad głosowanie? Ot cała historia…

   • Droga Anno, zapewne pełnomocniku komitetu przyszłościowego, jeżeli już jesteś od niedawna w naszej społeczności gminnej to powinnaś wiedzieć, że radni, wójt, a także mieszkańcy składają interpelację dotyczące problemów w gminie. Ówczesna rada rozpatrywała sprzedaż dworu, więc takowy wątek musiał znaleźć się w porządku obrad. O przegłosowaniu tego decyduje większość , która zdecydowała o sprzedaży. Teraz rozpatrujemy jak głosowali dwaj ówcześni radni i na tym pozostańmy, jasne już jest kto za czym głosował.

    • Żegocina nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o funkcjonowanie gminy i rady gminy, przepisy akurat dobrze znam. Nie byłam autorką powyższej wypowiedzi, ani żadnej innej na forum, bo uważam, że takie dyskusje nic nie wnoszą. Proponuję porozmawiać osobiście, chyba, że ma Pan obawy przed wyjściem zza bezpiecznego nicku. Pozdrawiam serdecznie

 21. Ówczesni radni dobrze wiedzą kto i jak glosował ale to nie ma znaczenia. Jeżeli pan przewodniczący miał pomysł na dwór to kiedy i z jakim wynikiem poddał go pod głosowanie rady. W relacjach historycznych mamy informacje że radni z Łąkty chcieli wycofać się że sprzedaży dworu nie ma natomiast nigdzie wzmianki o tych propozycjach Przewodniczącego, o jakichkolwiek wątpliwościach, dyskusjach, etc. Ciągle nie wiemy też skąd gmina miałaby wziąść fundusze na odkup tego dworu ale obiecywać można. Przy takim zadłużeniu gminy to nie będzie pieniędzy na nic.

 22. A mnie oburza to 4 tys z festynu. Nie można by za to opłacić dla dzieci jakiejś aktakcji bezpłatnej lub niedrogiej? Co te dzieci miały na tym festynie? 5 minut zjeżdżalni za 5 zł i koszmarnie drogie balony. A w innych wsiach potrafią coś wymyśleć

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here