Statut Stowarzyszenia Żegocina OdNowa

STATUT
Stowarzyszenia Żegocina OdNowa

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1. Stowarzyszenie Żegocina OdNowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 13) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony
 • 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Żegocina 98.
 • 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 • 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie.
 • 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 • 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

 • 9. Celem Stowarzyszenia jest dążenie do dynamicznego rozwoju Gminy Żegocina na płaszczyźnie gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i społecznej. Stowarzyszenie będzie współpracowało również z sąsiednimi gminami, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w celu podejmowania wspólnych inicjatyw. Celami Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące:
  – dbanie o rozwój i umacnianie społecznej aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców,
  – działania na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
  – wzmacnianie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania,
  – pielęgnowanie tradycji lokalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,
  – upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych,
  – działalność w zakresie ochrony środowiska,
  – wspieranie przedsięwzięć pro-ekologicznych,
  – rozwój turystyki oraz infrastruktury turystycznej,
  – inicjowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych,
  – organizacja czasu wolnego i aktywnego wypoczynku,
  – propagowanie zasad dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  – rozwój infrastruktury, pozyskiwanie inwestorów,
  – promocja Gminy Żegocina w Polsce i za granicą,
  – współpraca międzynarodowa w zakresie turystyki, edukacji, kultury i sportu,
  – działalność promocyjna i wydawnicza,
  – pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,
  – pomoc osobom niepełnosprawnym,
  – promocja i organizacja wolontariatu,
  – działalność charytatywna,
  – działalność edukacyjna.
 • 10 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
 • 11. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  – Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
  – Współpracę z administracją samorządową i rządową.
  – Wspieranie i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.
  – Inicjowanie i realizacja działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia.
  – Rozwijanie i propagowanie wszelkich form samo organizacji społecznej mieszkańców Gminy.
  – Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
  – Inicjowanie nowych i wspieranie istniejących inicjatyw mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego gminy i poszczególnych mieszkańców.
  – Promowanie w mediach gminy Żegocina oraz osiągnięć społecznych i gospodarczych jej mieszkańców.
  – Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców,
  – Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
  – Organizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji.
  – Upowszechnianie informacji na temat dostępu do kapitału, wskazywanie źródeł i sposobów finansowania przedsięwzięć.
  – Upowszechnianie informacji o regulacjach prawnych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej.
  – Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, zainteresowania i pozyskiwania inwestorów.
  – Inicjowanie nowych kontaktów zagranicznych.
  – Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych.
  – Działania mające na celu ograniczenie barier dla osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych.
  – Organizowanie wolontariatu.
  – Organizowanie zbiórek charytatywnych.
  – Organizowanie szkoleń.
 • 12. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  – członków zwyczajnych,
  – członków wspierających,
  – członków honorowych.
 • 14.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 15.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
  2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
  3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 • 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:
  – wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  – uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  – zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  – korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  – brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
  2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  – przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  – regularnego opłacania składek członkowskich,
  – czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  – dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 • 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
  2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
  3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
 • 18.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 • 19.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  – śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  – uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
  – wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia oraz innych członków Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
  2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • 20. Władzami Stowarzyszenia są:
  – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  – Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  – Komisja Rewizyjna.
 • 21.1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
  2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
  3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
 • 22. 1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
  2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

 • 23.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Walne Zebranie Członków może być:
  – Zwyczajne,
  – Nadzwyczajne
  3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
  – z własnej inicjatywy,
  – na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  – na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
  7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  – ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  – uchwalenie statutu i jego zmian,
  – wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  – udzielenie absolutorium Zarządowi,
  – ustalanie wysokości składek członkowskich,
  – podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  – rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  – nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  – ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  – podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia

 • 25.1. Zarząd jest sześcioosobowy – składa się z prezesa oraz 5 członków. Konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
  2. Kadencja Zarządu oraz Prezesa trwa 3 lata.
  3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
  5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • 26. Do kompetencji Zarządu należy:
  – realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  – uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
  – sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  – występowanie z wnioskami o dotację,
  – ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  – podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  – podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
  – zwoływanie Walnego Zebrania,
  – podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  – rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
  – składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  – w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
  – reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  – powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
  – uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
  – zatrudnianie pracowników.
 • 27. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 • 28.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
  2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

 • 29.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
  3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 • 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  – kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  – występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
  – prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  – zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  – składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
  – składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 • 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
 • 32.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 • 33.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  – składki członkowskie,
  – darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
  – wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  – dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  – dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  – dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
  3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
  4. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
 • 34. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.