W piątek ważna dla mieszkańców Sesja Rady Gminy.

0
1191

Już w najbliższy piątek 23 marca o godz. 9.00 odbędzie się kolejna, XXXIII Sesja Rady Gminy Żegocina. W programie Sesji znalazło się sporo istotnych kwestii, m.in. podział gminy na okręgi wyborcze, ustalenie granic okręgów i przyporządkowanie numerów, głosowanie nad liczbą radnych z poszczególnych miejscowości, informacja o programie budowy instalacji fotowoltaicznych, ustalenie wysokości opłat za przedszkola czy zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok. Warto pamiętać, że każdy z mieszkańców może przyjść i uczestniczyć w Sesji Rady Gminy a także każdy ma prawo zabrać głos podczas Sesji. Zapraszamy do udziału.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5. Informacja o realizacji programu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego”
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2018 r
– ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym,
– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego”.
– zmian w budżecie Gminy Żegocina na 2018 r.
– podział wolnych środków.
– zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.
– ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
– podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Żegocina,
– podziału Gminy Żegocina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Chętnych zapraszamy do udziału

Przewodnicząca Rady Gminy – Lucyna Nowak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here